zakres usług

prawo administracyjne

– sporządzanie wniosków
– sporządzanie pism odwoławczych
– doraźne doradztwo
– reprezentowanie Klienta przed wszelkimi organami administracji rządowej oraz samorządowej
– sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA

obsługa deweloperów -Miniatura obrazka do podstrony pozwolenia na budowę przedstawiająca bloki mieszkalne
nieruchomości i budownictwo

1. Podmioty zarządzające nieruchomościami oraz wspólnoty mieszkaniowe:

– eksmisje
– dochodzenie roszczeń z tytułu czynszu i opłat
– przygotowywanie projektów uchwał
– konstruowanie i opiniowanie umów
– reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami

2. Inwestorzy:

– wspieranie procesu budowalnego poprzez m.in. sporządzanie, opiniowanie umów o wykonanie projektu, umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane z podwykonawcą; wsparcie merytoryczne procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Klienci indywidualni:

– sporządzanie, weryfikowanie, analiza umowy sprzedaży nieruchomości, także wsparcie w czynnościach notarialnych
– sporządzanie, opiniowanie umów o najem, dzierżawy nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, podział do korzystania (quoad usum)
– prowadzenie postępowania wieczystoksięgowego, w tym porządkowanie treści ksiąg wieczystych dla nieruchomości, ustalenie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
– wspieranie procesu budowalnego poprzez m.in. sporządzanie, opiniowanie umów o wykonanie projektu, umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane z podwykonawcą; wsparcie merytoryczne procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
– postępowania sporne z deweloperem
– prowadzenie spraw dotyczących działu nieruchomości: zniesienia współwłasności, działu spadku ze zniesieniem współwłasności
– prowadzenie spraw o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o wydanie rzeczy, w tym eksmisję
– prowadzenie spraw o zasiedzenie, służebność, rozgraniczenie

kredyty konsumenckie - przekazywanie pieniędzy
kredyty frankowe i konsumenckie

– analiza zapisów umowy i porada prawna w zakresie dalszych kroków oraz celu postępowania (odfrankowienie lub unieważnienie umowy frankowej).
– reklamacji złożonej do banku
– negocjacji warunków ugody – według życzenia Klienta z uwzględnieniem jego interesów
– sporządzenie prognozy rozliczeń w przypadku odfrankowienia i w przypadku unieważnienia umowy o kredy we frankach
– sporządzenie i złożenia pozwu
– na życzenie klienta – złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia polegającego na zawieszeniu spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego.
– reprezentacja przed sądem i bieżące reagowanie na czynności sądu i banku w toku postępowania.,
– rozliczenia z bankiem, ewentualne zastosowanie potrącenia.
– usunięcie hipoteki z księgi wieczystej,
– dochodzenie roszczeń od banku w razie przedterminowej spłaty kredytu,
– sankcja kredyty darmowego.

proces kupna i sprzedaży nieruchomości - obrazek - uścisk dłoni
prawo cywilne

– sporządzanie i opiniowanie projektów umów
– sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i środków zaskarżenia
– doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, podziału masy spadkowej, w sprawach o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, uniknięcie długów spadkowych
– windykacja należności, reprezentowanie Klienta także na etapie komorniczego postępowania egzekucyjnego
– negocjowanie umów handlowych z kontrahentami
– reprezentowanie Klienta przed sądami i innymi organami, podmiotami trzecimi, w szczególności w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, w sprawach związanych z prawem budowlanym, prawem najmu, dzierżawą, zasiedzeniem, kredytem, leasingiem, itd.

prawo rodzinne

– rozwody
– separacja
– podział majątku
– alimentacja
– władza rodzicielska

kredyty konsumenckie - przekazywanie pieniędzy
odszkodowania

– odszkodowania i zadośćuczynienie za błędy medyczne;
– odszkodowania komunikacyjne z OC sprawcy, w tym odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego,
– odszkodowania z AC,
– odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej
– odszkodowania powypadkowe, inne niż komunikacyjne
– odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
– odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych

kredyty konsumenckie - przekazywanie pieniędzy
podatki

– reprezentacja przed organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi
– reprezentacja w sprawach karnych skarbowych

 

prawo imigracyjne - obrazek miniatura -paszport
prawo imigracyjne

Doradztwo prawne oraz reprezentacja cudzoziemca oraz pracodawcy w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskaniem zezwolenia na:

– pobyt czasowy, w tym pobyt czasowy i pracę
– pobyt stały
– pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
– wykonywanie pracy

Reprezentacja i sporządzanie pism wymaganych do legalizacji pobytu oraz pracy (zarówno po stronie zatrudnianego cudzoziemca jak i po stronie pracodawcy).