Współpraca

Kancelaria Radcy Prawnego dr Małgorzaty Szymańskiej-Pałamarz w Świdnicy proponuje Państwu następujące formy współpracy:

Konsultacje i porady prawne

Zapraszamy na konsultacje celem omówienia nurtujących Państwa zagadnień związanych m. in. z analizą otrzymanej decyzji administracyjnej, wyroku sądu, pisma procesowego lub przedłożonej do podpisania umowy. Opinie prawną pomogą Państwu podjąć najbardziej optymalną i słuszną decyzję w sytuacji, gdy chcą Państwo podjąć określone kroki prawne.

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna polega na bieżącym wsparciu np. w redagowaniu umów, analizie umów przedstawionych przez kontrahentów, wsparciu w sprawach pracowniczych, reagowaniu na powstałe problemy, zapewnieniu kontaktu z urzędami, sądami, a także w razie potrzeby z kontrahentami i klientami. Zakres obsługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie. 

Sporządzanie pism

Takich jak projekty umów, aneksów, pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, skargi, odwołania, zażalenia i inne). Oferujemy również sporządzenie pisemnych opinii prawnych.

Zastępstwo procesowe

W ramach umowy i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zastępujemy Państwa w sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami publicznymi. Możemy Państwa reprezentować w mediacjach w razie skierowania do nich przez sąd w ramach toczącego się postępowania.

Reprezentowanie w negocjacjach

Reprezentowanie w negocjacjach polega na wsparciu w prowadzonych negocjacjach i renegocjacjach na podstawie wcześniejszych ustaleń z klientem.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi zawsze ustalane jest indywidualnie i uzależnione jest przede wszystkim od formy współpracy, zakresu zlecenia, nakładu pracy i stopnia złożoności materii prawnej. Stosujemy następujące formy ustalenia wynagrodzenia:

System rozliczania godzinowego

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

System wynagrodzenia kwotowego

Wynagrodzenie jest ustalone indywidualnie z klientem, konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy, głównie w przypadku zleceń prowadzenia konkretnego postępowania sądowego. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.).

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie, w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. Klient określa liczbę godzin, w której ma zapewniony stały dostęp do konsultacji prawnych oraz możliwość natychmiastowej pomocy prawnej w nagłych sytuacjach, w tym udział radcy prawnego w ważnych spotkaniach, negocjacjach czy mediacjach. Przyjmując ryczałt klient zawsze ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka godzinowa. System stosowany jest w przypadku obsługi firm i instytucji.

Premia za sukces

W przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy. Jest to określona z góry kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy.